Topic outline

  • Tác giả:

    Bài viết – ĐÀO NGỌC CẢNHHUỲNH VĂN ĐÀ !

    Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội Đình trong cộng đồng người Kinh ở tỉnh Sóc Trăng 

    (1Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ)

    • TÓM TẮT