Topic outline

  • TIẾNG LÓNG (Phần 1)

  • 1. Khái quát

    Bài viết – PGS.TS Sử Học NGUYỄN MẠNH HÙNG !

    Tiếng lóng là một loại cấu trúc ngôn ngữ công cụ – có mặt trong đời sống cộng đồng nhân loại. 

    • 1. Khái quát