Topic outline

 • Tìm đường vào THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC (Phần 3)

 • 3.0 Quốc Sử Viện

  Bài viết – PGS.TS Sử Học NGUYỄN MẠNH HÙNG !

  Giáo sư Nghiêm Thẩm mở đầu bằng cách nêu lên lý do về sự cần thiết xây dựng một cơ quan chuyên về “Sử học viện”

  • 3.1. Giáo sư Nghiêm Thẩm mở đầu

  • 3.2. Những tờ “Sớ” của một số quan lại Triều Nguyễn

  • H.11: Chân dung Vua Tự Đức. Ảnh: Internet

  • 3.3. Từ năm 1900, người Pháp đã thành lập “Học viện Viễn Đông”

  • 3.4. Tuy nhiên, Học viện Viễn Đông

  • 3.5. Từ đây, ngành khảo cứu của Viện Khảo cổ

  • 3.6. Cuối cùng, vai trò của Viện Khảo cổ còn có chức năng

  • 3.7. Trong khi đó, theo Giáo sư – miền Bắc Việt Nam

  • 3.7.1. H.16 : Bìa Đại Nam Thực lục tiền biên bản chữ Hán Ảnh: Internet

  • H.17: Đại Nam nhất thống chí (Q.1) – Ảnh: Internet

  • H.18 : Châu bản triều Nguyễn – Ảnh: Internet

  • H. 19: An Nam chí lược (một trang trong cuốn 13), lưu trữ tại Văn Uyên Các, Trung Quốc – Ảnh: Internet

  • H.20: Quyển thứ nhất của Khâm định Việt sử Thông giám cương mục, bản năm 1884, lưu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam – Ảnh: Internet

  • H.21: Hồng Đức bản đồ - H 22 H. 22: Hoàng Việt Giáp Tý niên biểu

  • 3.8 Giáo sư Nghiêm Thẩm

  • 3.9 Theo Giáo sư Nghiêm Thẩm

  • Còn tiếp: