Topic outline

 • Tìm đường vào THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC (Phần 2)

 • 2.0 Để bảo tồn di tích lịch sử của Thánh địa Việt Nam học

  Bài viết – PGS.TS Sử Học NGUYỄN MẠNH HÙNG !

  Giáo sư Nghiêm Thẩm (h.5) – Người thuyết trình vấn đề Bảo tồn di tích lịch sử đã lên tiếng: “Chúng tôi xin tham khảo và biên soạn lại theo đúng hành trình lịch sử với lý lịch vấn đề nhằm bảo tồn giá trị văn hóa học”. Qua đó, giáo sư cung cấp thông tin về lý lịch của các hiện tượng, các hành vi văn hóa.

  • 2.0 Để bảo tồn di tích lịch sử của Thánh địa Việt Nam học

  • 2.1. Paul Doumer (h.6)

  • 2.2. Sau khi quốc gia Việt Nam được thành lập

  • 2.3. Giáo sư Nghiêm Thẩm

  • 2.4. Về các Viện bảo tàng, biên bản ghi rõ tại miền Nam còn có 3 Viện bảo tàng đang tồn tại là:

  • b. Viện bảo tàng Huế (h.9)

  • c. Viện bảo tàng Đà Nẵng (h.10)

  • 2.5. Theo Giáo sư, trước năm 1954

  • Còn tiếp: